MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARII SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE Sl EXAMINARE

BACALAUREAT 2007 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA FRANCEZA

I. STATUTUL DISCIPLINEI
In conformitate cu prevederile Legii invatamantului in vigoare, toti absolventii invatamantului liceal vor sustine un examen oral la una din limbile moderne studiate, ca proba obligatorie (proba b). De asemenea, pot alege o limba moderna pentru examenul scris, ca proba optionala, la alegere (proba esau f).

Luand in considerare Planul-cadru pentru invatamantul liceal, Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2007 si Programele scolare de limba franceza pentru invatamantul liceal\ examenul de bacalaureat 2007 mentine aceeasi structura in ceea ce priveste:
– probele (orala, ca proba obligatorie, sau scrisa, ca proba la alegere);
– competentele de evaluat, si, in general, continuturile si tipurile de itemi (subiecte);

Repartizarea pe categorii de subiecte / teste – pentru ambele probe (orala si scrisa) – se realizeaza in functie de nivelul si forma de studiu si cuprinde patru tipuri de subiecte / teste :
• L1 normal si L2
• L1 intensiv
• L1 bilingv
• L3 / Minoritati
Pentru profilul intensiv si profilul bilingv, subiectele vor fi elaborate in concordanta cu programa scolara pentru L1 si vor avea un grad de dificultate corespunzator numarului de ore de studiu saptamanal.

II. COMPETENTE DE EVALUAT
Competentele generale sunt aceleasi pentru toate filierele / profilurile, in functie de proba (oral / scris). Competentele specifice ( si continuturile) se diferentiaza pe nivele, astfel:
• L1 (normal, intensiv, bilingv) si L2
• L3 / Minoritati
1. LIMBA FRANCEZA: L1 (normal, intensiv, bilingv) si L2
1.1. PROBA ORALA
Pentru a evalua competenta de comunicare orala, candidatii vor fi solicitati :
– sa citeasca corect, fluent si expresiv un text
– sa demonstreze capacitatea de a intelege sensul global al unui text extragand si /sau prelucrand informatii din text – prin:
• identificarea sensului cuvintelor si a relatiilor semantice ;
• recunoasterea si utilizarea elementelor si structurilor gramaticale studiate;
• traducere / retroversiune;
• identificarea informatiilor semnificative din text (raspuns la intrebari / text lacunar etc.) / rezumarea informatiei pertinente (desprinderea si selectarea ideilor si a elementelor relevante) / reformularea textului prin contragere / reducere;
Candidatii pot face trimiteri la / asocieri cu alte texte cunoscute sau cu propria experienta de viata.
– sa demonstreze capacitatea de exprimare orala prin :
• folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate, pe tot parcursul comunicarii orale ;
• rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru ;
• realizarea unui discurs oral convingator, logic si coerent, pe o tema data:
– relatarea unui eveniment / unui fapt divers / unei intamplari / unei experiente personale;
– prezentarea unui film / unei carti5 ;
– descrierea unor obiecte / activitati / persoane (personaje) / locuri (cunoscute / imaginare);
• exprimarea unui punct de vedere in legatura cu un subiect /o situatie /ideile textului;
• prezentarea / comentarea unui subiect, unui paragraf, unei afirmatii, unei idei ideilor textului , integrand un punct de vedere personal si exemple relevante.
Candidatii pot face referiri la texte cunoscute, la realitatea inconjuratoare sau la propria experienta.
– sa demonstreze capacitatea de a participa activ la o conversatie (interactiune orala)
in situatie de examen, utilizand limba franceza potrivit contextului comunicational.
1.2. PROBA SCRISA
Pentru evaluarea competentei de comunicare in scris, candidatii vor fi solicitati :
– sa dovedeasca capacitatea de a intelege sensul global al unui text prin:
• identificarea sensului unor cuvinte si a relatiilor semantice ;
• recunoasterea si utilizarea unor elemente si structuri gramaticale studiate;
• identificarea informatiilor semnificative din text (exercitii cu alegere duala / multipla / raspuns la intrebari / text lacunar etc.) / rezumarea textului
(desprinderea si selectarea ideilor si a elementelor relevante) / reformularea textului prin contragere / reducere.
– sa dovedeasca capacitatea de exprimare in scris, valorificand in mod adecvat competentele lingvistice dobandite (lexicale, semantice, gramaticale, de ortografiere
corecta) prin :
• rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru ;
• construirea unui discurs logic si coerent, pe o tema de interes, avand sau nu ca suport o afirmatie / un text dat:
– relatarea unei experiente personale / unui eveniment / unui fapt divers / unor intamplari (cunoscute / imaginare) ;
– descrierea unor activitati / obiecte / persoane / locuri (cunoscute / imaginare);
descrierea / caracterizarea unui personaj / unei persoane / unei personalitati marcante;
– construirea unui interviu / unui dialog situational (pornind sau nu de la reperele oferite de text) ;
– redactarea unui CV. / unei carti postale / felicitari / scrisori (personale / administrative) integrand argumente, comentarii, un punct de vedere personal ;
– dezvoltarea unei idei / continuarea unui text ;
– exprimarea / argumentarea unei opinii personale in legatura cu un subiect / o situatie / continutul textului;
– comentarea unui subiect / unei afirmatii / unei idei / ideilor textului, integrand un punct de vedere personal, argumente si exemple relevante;
– redactarea unui eseu structurat / liber.
Candidatii pot face referiri la texte cunoscute, la realitatea inconjuratoare sau la propria experienta.
– sa dovedeasca capacitatea de a realiza un transfer lingvistic adecvat : prin traducerea in / din limba franceza a unor propozitii / unor fraze / unui text scurt.
2.1. PROBA ORALA
Pentru a evalua competenta de comunicare orala, candidatii vor fi solicitati:
– sa citeasca corect, fluent si expresiv un text
– sa demonstreze capacitatea de a intelege sensul global al unui text prin:
• recunoasterea si utilizarea elementelor si structurilor gramaticale studiate;
• raspuns la intrebari (chestionar) ;
• traducere / retroversiune;
• selectarea informatiei relevante (desprinderea ideilor principale) dintr-un text / a informatiei specifice din documente curente simple (carte postala, scrisoare personala, brosuri, instructiuni, formulare etc.)
Candidatii pot face trimiteri la / asocieri cu alte texte cunoscute sau cu propria experienta de viata.
– sa demonstreze capacitatea de exprimare orala prin :
• folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate, pe tot parcursul comunicarii orale ;
• rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru ;
• oferirea de informatii ; prezentarea unor detalii personale;
• relatarea unei experiente personale / unui eveniment / unui fapt divers / unor intamplari (cunoscute / imaginare) ; povestirea unui film;
• descrierea / prezentarea unor obiecte / activitati / persoane / locuri (cunoscute / imaginare);
• exprimarea unei opinii personale in legatura cu o afirmatie / o idee / ideile textului;
Candidatii pot face referiri la texte cunoscute, la realitatea inconjuratoare sau la propria experienta.
– sa demonstreze capacitatea de a participa activ la o conversatie (interactiune orala) in situatie de examen.
2.2. PROBA SCRISA
Pentru evaluarea competentei de comunicare in scris, candidatii vor fi solicitati :
– sa dovedeasca capacitatea de a intelege sensul global al unui text prin:
• recunoasterea si utilizarea unor elemente si structuri gramaticale studiate;
• identificarea informatiilor semnificative din text, prin exercitii diverse (exercitii cu alegere duala / multipla / raspuns la intrebari / text lacunar etc.) ;
• selectarea informatiei relevante (desprinderea ideilor principale) / a informatiei specifice din documente curente simple, dintr-un text dat.
? sa dovedeasca capacitatea de exprimare in scris prin :
• folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate;
• rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru ;
• solicitarea / prezentarea unor detalii personale; completarea de formulare (CV, vize);
• redactarea unui CV. / unei carti postale / felicitari / scrisori (personale / oficiale);
• redactarea unui text scurt despre o experienta personala / un eveniment / un fapt divers / intamplari (cunoscute / imaginare) ; povestirea unui film;
• descrierea unor obiecte / activitati / persoane (personaje) / locuri (cunoscute / imaginare);
• exprimarea unei opinii personale in legatura cu un subiect / o situatie / o afirmatie / ideile textului;
Candidatii pot face referiri la texte cunoscute, la realitatea inconjuratoare sau la propria experienta.
• sa dovedeasca capacitatea de a realiza un transfer lingvistic adecvat :
prin traducerea in / din limba franceza a unor propozitii / fraze / unui text simplu.

II. CONTINUTURI
1. LIMBA FRANCEZA: L1 (normal, intensiv, bilingv) si L2
1.1. ELEMENTE DE LEXIC Sl DE SEMANTICA
Elementele de lexic si de semantica se invata, se dezvolta si se folosesc pe masura ce se achizitioneaza si celelalte competente lingvistice. Din perspectiva examenului de bacalaureat , evaluarea acestor elemente vizeaza varietatea, adecvarea si gradul de stapanire al vocabularului (inclusiv pronuntia si ortografierea corecta).
1.2. ACTE DE VORBIRE.
Se va urmari capacitatea candidatilor de a folosi in mod corect si adecvat elemente si structuri lexicale corespunzatoare actelor de vorbire prevazute de Programele scolare de limba franceza pentru ciclul liceal :
– a se prezenta , a prezenta pe cineva
– a se prezenta intr-un interviu de angajare / CV.
– a vorbi despre sine
– a vorbi despre starea fizica
– a face o expunere pe o tema data
– a exprima un rationament / o judecata
– a exprima o opinie personala / stari / sentimente
– a argumenta o opinie personala
– a relata evenimente
– a descrie obiecte, persoane, locuri
– a da, a cere informatii practice cuiva
– a exprima gusturi si preferinte
– a sfatui pe cineva / a cere cuiva sa faca ceva / a interzice
– a situa in spatiu si timp
– a exprima cantitatea / calitatea; a compara
– a propune /a invita , a accepta / a refuza
– a-si exprima acordul /dezacordul
– a face o urare, a felicita
– a rezuma un text (idei esentiale)
– a participa la o conversatie in situatie de examen (interactiune orala)
1.3. CONTINUTURI LINGVISTICE.
Se va urmari capacitatea candidatilor de a folosi in mod corect si adecvat elementele si structurile gramaticale studiate, conform Programelor scolare de limba franceza pentru ciclul liceal.
Lexic relatii semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime*, familii de cuvinte), camp lexical / semantic*, conotatie / denotatie*
Articolul hotarat, nehotarat, partitiv (forme, inlocuirea articolului partitiv cu prepozitia de).
Substantivul gen, numar; exprimarea cazurilor; nominalizarea (formarea substantivelor pornind de la un verb).
Adjectivul acordul adj. calificativ; gradele de comparatie; adjective pronominale (posesive, demonstrative si nehotarate)
Numeralul cardinal si ordinal ;
Pronumele personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, interogativ, nehotarat; locul pronumelor personale (C.O.D. si C.O.I.) in propozitii asertive si imperative; pronumele adverbiale en si y ;
Verbul modul indicativ (timpuri simple si compuse), conditional (prezent, trecut), conjunctiv (prezent, trecut, imperfect*, mai mult ca perfect *), imperativ, infinitiv (prezent, trecut), gerunziu, participiu (prezent, trecut), acordul participiului trecut; diateza activa, reflexiva si pasiva ; folosirea formelor perifrastice ( aller, venir de,…); stil direct / indirect, constructii impersonale (verbe personale folosite impersonal)*
Adverbul tipuri, grade de comparatie ;
Prepozitia, folosirea prepozitiilor si a conjunctiilor.
conjunctia
Sintaxa subiectul, inversiunea subiectului; predicatul, acordul subiectului cu propozitiei predicatul; atributul; complementul (direct, indirect), complementele circumstantiale;
Sintaxa frazei : concordanta la indicativ; concordanta la conjunctiv (limba vorbita); folosirea conjunctivului: in propozitii relative*, dupa verbe de dorinta, vointa, indoiala, sentimente, verbe de opinie la forma interogativa / negativa, conjunctii, locutiuni conjunctionale, expresii impersonale; exprimarea: cauzei, scopului, ipotezei (si conditional), consecintei, concesiei*, conditiei*, comparatiei* ; propozitia participiale*.
Tipuri si forme de fraze: activa, pasiva, negativa, impersonala;
imperativa, exclamativa, interogativa , emfaza.
1.4. TEXTE si TEME
pentru comunicarea orala si scrisa.
Textele si temele vor fi alese luand in considerare caracteristici comune precum:
a) Sursa : pasaje din carti, brosuri, pliante…;
articole de presa (ziare, reviste, Internet) in limba franceza;
b) Tipul de text : text autentic literar / neliterar;
c) Dimensiune (numar de cuvinte,) : in functie de profil si tipul de proba (oral /scris)
d) Dificultate : in functie de profil.
Textele de examen nu vor depasi gradul de dificultate al textelor din manualele de limba franceza, dar vor diferi ca grad de dificultate, descrescand de la bilingv la Minoritati /L3.
• TEXTE
Tipuri de texte : informativ, narativ, incitativ, descriptiv, poetic, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu etc).
• TEME
Temele pentru expuneri / redactari sunt alese din tematica prevazuta de Programele scolare de limba franceza pentru ciclul liceal si sunt inspirate din tot ceea ce reprezinta realitatea inconjuratoare, viata de fiecare zi, experienta personala si experienta umana in general.
• Viata personala si sociala: identitate /CV; tinerii si comunitatea, tinerii si idolii lor, relatii intre tineri, idealuri si proiecte, sentimente; familia (membri, ocupatii, relatii
interumane); sanatate (droguri / SIDA / tabagismul / alcoolul…) etc.;
• Viata cotidiana: convorbiri telefonice; pe strada; magazine / piata; mijloace de transport; restaurant, hotel, camping; aeroport, gara , posta, banca; meteo etc.
• Timp liber, week-end / vacanta; calatorii, activitati (lectura, sport, muzica, dans, spectacole…) etc.
• Societate: educatie; cultura (cinema, teatru, muzee, festivaluri…); mass-media; moda; conflicte intre generatii; probleme ale lumii contemporane (munca, somaj, violenta, saracie, emigrare…) etc.
• Mediul inconjurator: oras/ sat; poluarea si ocrotirea mediului inconjurator etc.
• Spatiul francofon: Franta contemporana (evenimente marcante); orase si provincii ; obiceiuri, traditii, sarbatori; personalitati culturale si stiintifice; francofonia si tarile francofone;
• Comunitatea europeana: locuri si monumente europene (inclusiv din Romania); patrimoniul cultural, stiintific si tehnic european (inclusiv contributii si personalitati
romanesti); ecouri ale culturii romanesti in plan european; institutii europene.
2.1. ELEMENTE DE LEXIC Sl DE SEMANTICA (v.1.1., pag. 4)
2.2. ACTE DE VORBIRE
Se va urmari capacitatea candidatilor de a folosi in mod corect si adecvat elemente si structuri lexicale corespunzatoare actelor de vorbire prevazute de Programele scolare de limba franceza pentru ciclul liceal, L3.
a se prezenta
a angaja, a continua, a termina o conversatie
a cere / a da informatii (de orientare, de timp, ora, intalnire, program de lucru,…)
a exprima o opinie personala
a exprima o judecata
a relata activitati la prezent, trecut, viitor
a situa un eveniment in timp
a descrie locuri
a exprima o stare fizica
a exprima gusturi si preferinte
a exprima o dorinta, un sentiment (satisfactie, bucurie, teama…)
a exprima calitati si cantitati; a compara calitati
a propune / a invita, a accepta / a refuza
a cere cuiva ceva / sa faca ceva
a exprima acordul / dezacordul
a se scuza, a raspunde la scuze
a face o urare, a felicita
a participa la o conversatie in situatie de examen (interactiune orala)
2.3. CONTINUTURI LINGVISTICE
Se va urmari capacitatea candidatilor de a folosi in mod corect si adecvat elementele si structurile gramaticale studiate, conform Programelor scolare de limba franceza pentru ciclul liceal, L3.
Articolul: hotarat, nehotarat, partitiv (forme, inlocuirea articolului partitiv cu
prepozitia de).
Substantivul: gen, numar ; exprimarea cazurilor (constructii cu prepozitiile à si de ); nume de tari (masculin, feminin).
Adjectivul: adjective calificative uzuale si de culoare; acordul in gen si numar;
gradele de comparatie; adjectivul posesiv, demonstrativ, nehotarat (forme frecvente); adjectivul numeral.
Pronumele: personale (subiect, C.O.D. si C.O.I.), interogative ( qui, que, où), relative simple (qui, que, quoi, dont, où), demonstrative neutre (ceci, cela, ça), nehotarate (forme frecvente) ; pronumele on; pronumele adverbiale en si y ;
Verbul: modul indicativ: prezent (verbe neregulate: lire, écrire, devoir,
connaitre, croire, voir,…; verbe pronominale); perfect compus
cu avoir si être : verbe de grupa I , a ll-a, verbe neregulate (aller, venir, pouvoir, savoir, vouloir, partir, sortir, prendre, mettre, faire, dire…); imperfect; viitor simplu; viitor apropiat; imperativ; conditionalul prezent, si conditional (I si II); conjunctivul prezent, folosirea conjunctivului dupa verbe de vointa, sentiment, expresii impersonale; expresii impersonale( il fait beau / mauvais, chaud / froid, il pleut, il neige);
Forme de fraze: afirmativa, negativa, interogativa (cu est-ce ques’\ prin inversiune);
Adverbul: adverbe interogative (Comment…? Pourquoi…? Combien…?);
adverbe de timp (aujourd’hui, maintenant, hier, demain);
Conjunctii: et, mais, parce que, donc
2.4. TEXTE si TEME
pentru comunicarea orala si scrisa (v. 1.4., pag. 6 , caracteristici comune)
TEXTE
Tipuri de texte: dialog, descriere, texte simple pe subiecte familiare din viata cotidiana, documente curente ( carte postala, scrisoare, brosuri, prospecte, instructiuni, formulare,…); texte informative si articole de presa.
• TEME
• Viata personala si sociala: identitate; tinerii si idolii lor, relatii intre tineri, sentimente; sanatate; moda si vestimentatie;
• Viata cotidiana: momentele zilei, zilele saptamanii, lunile anului; convorbiri telefonice; pe strada, magazine, posta, banca, mijloace de transport; profesii, meserii; timp liber (sport, jocuri, muzica, dans, discoteca, cinema,…), activitati, calatorii (aeroport, gara, vama, posta, banca …); vremea (caracteristici climatice, anotimpuri) etc. …
• Spatiul francofon: orase si provincii; traditii si sarbatori; francofonia.
• Spatiul cultural romanesc: monumente, locuri, personalitati marcante.

IV. PRECIZARI
1. Proba orala :
-timpul de lucru: 10-15 minute -prezentarea: 10-15 minute. Proba scrisa :
-timpul de lucru: 3 ore.
2. Structura si dificultatea subiectelor (itemilor) vor fi in raport cu nivelul si forma de studiu.
Diferentierile (pe probe, categorii de subiecte / teste) se vor face din punct de vedere calitativ (micsorand / marind gradul de dificultate al unui item sau al unei sarcini de lucru ) si nu cantitativ (micsorand / marind numarul de itemi sau de sarcini de lucru).
3. Textele folosite pentru cele doua probe de examen nu exclud sau nu trebuie sa neglijeze, sub nici o forma, studierea textelor din manual, deoarece acestea sunt cele mai bune surse pentru ca elevii:
sa se exprime mai corect si sa comunice mai bine oral si in scris;
sa-si insuseasca structuri gramaticale noi, sa si le consolideze pe cele vechi;
sa invete cuvinte si expresii noi si sa invete sensuri variate ale aceluiasi cuvant in contexte diferite; sa se familiarizeze cu diferite genuri, stiluri si registre;
sa invete a considera si a aborda orice text nou din manual ca pe un text necunoscut;
sa invete sa analizeze si sa comenteze un text, exprimand opinii si judecati de valoare personale;
sa invete cum sa gaseasca anumite detalii / exemple pentru sustinerea opiniilor personale;
sa-si imbogateasca cunostintele legate de cultura si civilizatia franceza.
NOTA
• Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2007 se realizeaza in conformitate cu prezenta programa de examen.
• Pentru toate profilurile, accentul se va pune pe abilitati de comunicare orala sau in scris si nu pe continutul textelor din manuale, subiectele fiind elaborate in concordanta cu programa scolara, fara a viza continutul unui manual anume.
Manualul scolar este doar unul din suporturile didactice utilizate de profesori si elevi in predare-invatare, care ajuta la parcurgerea programei scolare prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *