A aparut textul integrala al legii de intrare in vigoare a noului Timbru de Mediu 2013. Conform acestuia, se reduce taxa actuala cu 60% pentru masinile Euro 2, cu 80% pentru cele cu Euro 1 si cu 90% pentru cele non-euro. INTRA AICI SA CITESTI TEXTUL INTEGRAL AL LEGII PRIVIND NOUL TIMBRU DE MEDIU!

Care este scopul noului TIMBRU DE MEDIU?
Principiul “poluatorul plateste”, deoarece se taxeaza in principal emisiile generate de masina. Timbrul de mediu priveste nivelul de emisii si tipul de tehnologie folosit (Euro 1, 2, 3, 4, 5).
Noul timbru de mediu va fi cu adevarat o taxa de mediu, pentru ca se calculeaza in principal in functie de emisia de CO2, (luata in calcul in intregime pentru timbru, fata de 30% in legea in vigoare), inscrisa in cartea de identitate a masinii sau documentele de omologare.
Ministerul Mediului doreste sa stimuleze innoirea parcului auto national pentru a ajunge, in urmatorii ani, la standardele de poluare pe care Uniunea Europeana le impune statelor membre.

Ce valoare are noul TIMBRU?
Timbrul de mediu mentine aceleasi cote din prezent pentru masinile cu tehnologie Euro 5 si creste cotele pentru masinile cu tehnologii Euro 4 si Euro 3, care se vor afla in circulatie mult timp si deci vor polua o perioada indelungata.
Pentru masinile cu tehnologii mai slabe (Euro 2, Euro 1 si non-Euro), pentru ca este vorba de masini mai vechi, cu durata mult mai mica de functionare (pana la data la care acestea se vor casa), timbrul de mediu va scadea. Taxa actuala nu includea scaderi importante la acest capitol si se ajungea ca, pentru masini foarte vechi, sa fie virtual imposibila vanzarea din cauza valorilor mari ale taxei.
Pentru masinile cu tehnologie Euro 6, precum si pentru masinile hibride si electrice, timbrul este zero! Statul roman ofera acest stimulent celor care doresc achizitionarea de astfel de masini.
Noile valori de impunere au fost estimate de specialistii din minister, in consultare cu mediul profesional, pe baza unor modele similare din tarile europene.
CITESTE MAI JOS TEXTUL INTEGRAL AL LEGII

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I pct.1 poz.8 din Legea nr.1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012 se modifică și se completează după cum urmează:
  1. Titlul legii va avea următorul cuprins :
Lege privind timbrul de mediu pentru autovehicule”
2. Articolul 1 alin (1) va avea următorul cuprins:
(1) Prezenta lege stabilește cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu pentru autovehicule denumit in continuare timbru de mediu”.
3. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:
d) scoatere din parcul auto național – orice acțiune care are ca rezultat radierea autovehiculului radiat, inclusiv dauna totală, cu excepția casării și dezmembrării.”
4. La articolul 2, litera l) va avea următorul cuprins:
l) timbrul de mediu – reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M1,M2, M3şi N1,N2, N3. “
5. “La articolul 2, după litera l), se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:
m) daună totală reprezintă avarierea iremediabilă a autovehiculul în urma căruia asiguratorul plătește contravaloarea poliței de asigurare. “
6. La articolul 4, după litera c) a alineatului (1) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:
d) cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule, precum și taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
e) pentru care s-a dispus de către instanțe restituirea sau înmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau taxei pe poluare pentru autovehicule, precum și taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule;”
7. La articolul 4, alineatul (2) se abroga;
8. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Art. 6 – (1) Suma de plată reprezentând timbrul de mediu se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-4, după cum urmează:
a) pentru autovehiculele cărora le corespund normele de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, timbrul de mediu se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) prevăzute la anexa nr. 1, şi a cotei de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 2, după formula:
Suma de plată = [(A x B x(100 – C)]/100, unde:
A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km menționate in Cartea de Identitate a Vehiculului;
B = valoarea timbrului de mediu pentru emisiile poluante, exprimată în Euro/1 gram CO2, prevăzută în anexa nr. 1;
C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2
b) pentru autovehiculele din categoria M1cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2 şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de CO2, după formula:
Suma de plată = [E x D x (100 -C)]/100,
unde:
C = cota de reducere a timbrului prevăzuta in coloana nr 2 din Anexa nr 2;
D = cilindreea – capacitatea cilindrica;
E = timbrul de mediu, prevăzut în coloana nr. 3 din anexa nr. 3;
c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip şi pentru care nu este specificată valoarea combinată a emisiilor de C02;
d) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2şi N3, pentru care timbrul de mediu este prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 4;
(2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip a întregului vehicul, aceste elemente se determină în conformitate cu reglementările în vigoare.
(3) Pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6, timbrul de mediu se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) litera (a) , odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;
(4) Cota de reducere a timbrului de mediu, prevăzută în anexa nr. 2, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului.
(5) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculări a acestuia.
(6) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate asupra autovehiculului nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul fabricaţiei.
8. La articolul 7 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă litera, litera c), cu următorul cuprins:
c) documentul emis de asigurator care atesta faptul ca autovehiculul a suferit dauna totala;”
9. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:
e) dobândite prin moștenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;
f) dobândite prin partaj. “
10. La articolului 8, alineatul (1) litera b) si alineatul (2) se abrogă.
11. Articolele 9 si 11 se abroga.
12. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:
Art. 111– Timbrul de mediu se eliberează si se aplica pe Cartea de Identitate a Vehiculului de către Direcția Regim Permise de conducere si Înmatriculare a Vehiculelor la primirea dovezii de plata a timbrului de mediu.”
13. Articolul 12 se abroga.
14. La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Modelul timbrului de mediu se stabilește prin normele metodologice.”
Art. II – Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
Art. III. – În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor vor elabora normele metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. IV.- În tot cuprinsul legii, sintagma “taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule definit ca taxa” se înlocuiește prin sintagma “timbrul de mediu”.
Art. V.-. Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU,
Victor-Viorel PONTA
Anexa nr 1.
(Anexa nr 1 la lege)
Nivelul Timbrului de mediu in funcție de emisia de dioxid de carbon
Timbrul de Mediu 2013
Timbrul de Mediu 2013
Anexa nr. 2
(Anexa nr 2 la la lege)
Cota de reducere a Timbrului de mediu
Vechimea autovehiculului
Cota de reducere %
nou
0
3
> 1 luna – 3 luni inclusiv
5
> 3 luni – 6 luni inclusiv
8
> 6 luni – 9 luni inclusiv
10
> 9 luni – 1 an inclusiv
13
> 1 an – 2 ani inclusiv
21
> 2 ani – 3 ani inclusiv
28
> 3 ani – 4 ani inclusiv
33
> 4 ani – 5 ani inclusiv
38
> 5 ani – 6 ani inclusiv
43
> 6 ani – 7 ani inclusiv
49
> 7 ani – 8 ani inclusiv
55
> 8 ani – 9 ani inclusiv
61
> 9 ani – 10 ani inclusiv
66
> 10 ani – 11 ani inclusiv
73
> 11 ani – 12 ani inclusiv
79
> 12 ani – 13 ani inclusiv
84
> 13 ani – 14 ani inclusiv
89
> 14 ani – 15 ani inclusiv
90
peste 15 ani
90
Anexa nr. 3
(Anexa nr 3 la la lege)
Nivelul Timbrului de mediu pentru Norma de poluare Euro 2, Euro 1 si Non-Euro
Norma de poluare
Capacitatea cilindrica
cmc –
Nivelul Timbrului de mediu
Euro/ 1 cmc
E2
<= 1200
1,50
1201 – 1400
2,40
1401 – 1600
2,90
1601 – 2000
3,30
2001 – 3000
3,90
> 3000
4,40
E1
<= 1200
1,70
1201 – 1400
2,50
1401 – 1600
3,10
1601 – 2000
4,00
2001 – 3000
4,90
> 3000
5,10
E0
<= 1200
2,00
1201 – 1400
2,60
1401 – 1600
3,30
1601 – 2000
4,20
2001 – 3000
4,50
> 3000
5,20
Anexa nr 4
(Anexa nr 4 la la lege)
Nivelul Timbrului de mediu pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2şi M3
Norma de poluare1)
Nivelul timbrului de mediu euro/1 cmc
Euro 6/VI2)
0
Euro 5/V
0,05
Euro 4/IV
0,25
Euro 3/III
0,5
Euro 2/II
2
Euro 1/I
4
Non – Euro
9
1)Norma de poluare este cea stabilită prin: – directivele 1999/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi emisiile de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz natural sau gaz petrolier lichefiat de gaze utilizate la vehicule şi de modificare a Directivei 88/77/CEE şi 2005/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule şi împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule pentru Euro III, Euro IV, Euro V;– directivele nr. 91/542/CEE a Consiliului din 1 octombrie 1991 de modificare a Directivei 88/77/CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de poluanţi gazoşi provenind de la motoarele diesel utilizate la vehicule şi 96/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 ianuarie 1996 de modificare a Directivei 88/77/CEE de armonizare a legislaţiilor statelor membre cu privire la măsurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze şi macroparticule poluante provenite de la motoarele diesel utilizate la vehicule pentru Euro II;– Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.2)Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *