Acte necesare pensie pentru limită de vârstă

* cerere pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă;
* carnetul de muncă (original şi copie);
* alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
* livretul militar (original şi copie);
* diplomă de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
* pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
* adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
* adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;

* procură specială pentru mandatar, dacă este cazul (pentru cetăţenii străini şi/sau români cu domiciliul în străinătate există posibilitatea emiterii unei procuri speciale, valabilă pentru o perioadă de 18 luni, prin care să fie desemnată, în calitate de mandatar, o persoană care urmează a efectua, în numele titularului, toate operaţiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si încasarea pensiei cuvenite).
* acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc.

Acte necesare pensie anticipată

* cerere pentru înscrierea la pensie anticipată
* carnetul de muncă (original şi copie);
* carnetul de asigurări sociale (original şi copie);
* alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă;
* adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001, în situaţia în care acestea nu sunt înregistrate în carnetul de muncă;
* adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă (unde este cazul);
* procura specială pentru mandatar (unde este cazul);
* adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
* alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

Acte necesare pensie anticipată partiala

* cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
* carnetul de muncă (original si copie);
* alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
* adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
* adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale si/sau deosebite;
* procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
* adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat;
* acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.

Acte necesare pensie de urmaş

* cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş;
* actele de stare civilă ale solicitanţilor;
* decizia de pensie/talon de pensie (pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar);
* adeverinţa de studii (elev sau student);
* cauza decesului (cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar);
* declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului;
* pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar sunt necesare si:
o carnetul de muncă (original si copie);
o alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
o livretul militar (original si copie);
o diplomă de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor, precum şi certificarea absolvirii acestora;
o pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
o adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
o adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale si/sau deosebite;
o acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2000 etc.

Acte necesare pensie de invaliditate

* cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
* decizia medicală privind încadrarea în gradul de invaliditate emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
* adeverinţă din care să rezulte încetarea plătii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi cuantumul acesteia;
* carnetul de muncă (original si copie);
* alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
* livretul militar (original si copie);
* diplomă de studii (original si copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
* pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
* adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
* adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
* procură specială pentru mandatar, dacă este cazul;
* acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2000 etc.

Acte necesare ajutor de deces

a) cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale;
b) certificat de deces – în original şi copie;
c) actul de identitate al solicitantului;
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
e) acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
f) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *