404 Not Found


nginx
Acte necesare cazier judiciar persoane fizice si persoane juridice – Sporting News

Actele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar sunt:
a)buletinul/cartea de identitate, care atestă locul naşterii, domiciliul sau reşedinţa solicitantului în mun. Bucureşti;
b) cererea tip ( download cerere ), completată cu toate datele de stare civilă, motivată şi semnată;
c)chitanţa de plată a taxei de eliberare a certificatului de cazier judiciar, în valoare de 10 lei;
d)timbre fiscale în valoare de 2 lei;
e)procură autentificată în condiţiile art. 21^4 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (dacă este cazul). Pentru cetăţenii din Republica Moldova, procura notarială este valabilă fără apostilă, conform art. 22 din Legea nr. 177/1997;
f)dovada calităţii persoanei care solicită certificat de cazier judiciar pentru o persoană condamnată, pentru dosarul de graţiere individuală (împuternicire avocaţială – pentru avocat, certificat de naştere – pentru copii, certificat de căsătorie – pentru soţ/soţie, etc.), dacă este cazul;
Toate documentele de la literele a) – e) vor fi prezentate în original;

Documentele de la literele e) şi f) se vor reţine în original, dacă sunt emise doar pentru obţinerea certificatelor de cazier judiciar; în cazul în care sunt emise şi pentru alte scopuri, se va reţine o copie a acestora.

Acte necesare cazier judiciar pentru persoane juridice

Cererea cu datele complete de identificare şi motivatã, se depune de cãtre persoana juridicã prin reprezentant legal, care trebuie sã îşi dovedeascã calitatea, la unitatea de poliţie pe raza cãreia îşi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridicã.
Pentru mun. Bucureşti, cererile se preiau la sediul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciului Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative (Cal. Victoriei, nr. 19, sect. 3)

Acte necesare:
* Solicitare scrisă, semnată şi ştampilată de conducerea societăţii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei:
– Denumirea;
– Denumirea anterioară (dacă este cazul);
– Numărul de ordine în Registrul Comerţului;
– Codul unic de înregistrare;
– Codul fiscal;
– Naţionalitatea;
– Sediul;
– Datele de identificare ale delegatului (nume, prenume, actul de identitate, CNP);
– Motivul solicitării certificatului de cazier.
* Chitanţa de plată a taxei în cuantum de 10 lei;
* Timbru fiscal în valoare de 2 lei;
* Împuternicire sau delegaţie scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii, care va depune cererea şi va ridica certificatul;
* Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original).
* Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (în copie şi original).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *