Descărcaţi de aici, în format PDF, formularul pentru declaraţia 200, valabil pentru anul 2009 (venituri realizate în 2008):

Declaratia 200

Declaraţia (formularul) 200

Declaraţia se completează şi se depune, în mod obligatoriu, de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură provenind din:

 • Activităţi independente:
  • activităţi comerciale – fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi practicarea unei meserii, inclusiv din activităţi adiacente;
  • profesii libere – exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;
  • drepturi de proprietate intelectuală – brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

  Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

 • Cedarea folosinţei (darea în chirie) a bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal.
 • Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real: venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi în solarii, special destinate acestor scopuri, şi/sau în sistem irigat, precum şi din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi din altele asemenea. Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
 • Câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare. Declaraţia se depune de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
 • Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. Declaraţia se depune de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate pe Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Declaraţia trebuie depusă până la data de 15 mai. Formularul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, într-un singur exemplar. Este necesar să păstraţi o copie a declaraţiei depuse. Vedeţi adresele organelor fiscale locale.

Formularul este conform Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală nr. 1815/29.12.2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2/05.01.2009. Formularul este pre-completat cu datele ce permit direcţionarea a 2% din impozitul dvs. pe venit către Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie. Această direcţionare nu vă costă nimic; dacă nu o folosiţi, banii respectivi revin statului. Direcţionând această sumă către institut, sprijiniţi cercetarea românească din domeniul neuroştiinţelor şi inteligenţei artificiale de inspiraţie biologică, ce contribuie la înţelegerea mai bună a funcţionării creierului şi la realizarea de roboţi inteligenţi.Vă mulţumim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *