Formularul „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor.

Formularul „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)” se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:
— un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;
— un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului

Secțiunea I – Date de identificare a persoanei impozabile – Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire/Nume, prenume” se înscriu informațiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).
Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea și depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.
În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

Secțiunea II – Date de identificare a reprezentantului fiscal – Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate și înregistrată în scopuri de TVA în România.
Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secțiunea III – se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Sursa, si model 094 – link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *