MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

BACALAUREAT 2007
PROGRAMA DE PEDAGOGIE GENERALA
FILIERA VOCATIONALA – PROFILUL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA:
• Invatatori-educatoare
I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN
In temeiul Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, absolventii ultimei clase de liceu, invatamant de zi, filiera vocationala, au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat la disciplina Pedagogie generala (Introducere in pedagogie si teoria si metodologia curriculumului, Teoria si practica instruirii si evaluarii, Teoria educatiei si managementul clasei de elevi), in cadrul probei la alegere (proba E) din disciplinele de specialitate din cadrul profilului pedagogic, specializarea invatatori-educatoare.
Prezenta programa selecteaza competentele specifice care vor fi evaluate, competente la a caror dezvoltare contribuie disciplinele pedagogice, prin continuturile lor specifice.
COMPETENŢE DE EVALUAT
Competente Continuturile invatarii
1. Identificarea semnificatiilor educatiei, in plan social si individual, si a limitelor acesteia – Educatia – delimitari conceptuale
Structura actiunii educationale
Determinarile educatiei
Functiile individuale si sociale ale
educatiei
Rolul educatiei in dezvoltarea
personalitatii. Educabilitatea
– Forme si tipuri de educatie
Educatia formala, nonformala. informala
2. Selectarea surselor de selectie si organizarea pedagogica argumentata a continuturilor invatarii – Notiunea de curriculum
– Surse si criterii de selectie si de organizare a continuturilor invatarii
3. Analiza si evaluarea principalelor produse curriculare – plan de invatamant, programe scolare, manuale etc. – cu ajutorul unor criterii si metode adecvate – Dimensiuni metodologice si evaluative ale produselor curriculare: plan de invatamant, programa scolara, manuale si auxiliare curriculare (softuri educationale, pachete de invatare, suporturi audio-video)
4. Utilizarea metodologiilor de operationalizare a obiectivelor educationale, in analiza produselor curriculare si a documentelor de organizare a activitatii didactice (planificari, proiecte didactice etc.) – Sisteme de clasificare a obiectivelor
– Categorii de finalitati educationale
– Metodologii de operationalizare a obiectivelor
5. Identificarea avantajelor si a limitelor modernizarilor la nivelul obiectivelor si al continuturilor, prin analiza comparativa a unor produse curriculare – Reforma curriculumului
Inovatii reprezentative:
interdisciplinaritatea
Reforma curriculara in Romania
6. Clasificarea metodelor, a tehnicilor si a strategiilor de instruire, potrivit criteriilor specifice – Metodologia instruirii
– Metode de instruire
– Resurse tehnice ale instruirii
– Categorii de mijloace de invatamant
– Noile tehnologii informationale si de comunicare
– Moduri de instruire ( frontal, individual, grupal)
– Strategii de predare-invatare
– Tipuri de strategii de predareinvatare
– Criterii si tipuri de structurare
– Integrarea noilor tehnologii informationale si de comunicare in scoala
– Stiluri de instruire
7. Caracterizarea metodelor, a tehnicilor si a strategiilor de instruire, relevand avantajele si limitele acestora
8. Aplicarea metodelor, a tehnicilor si a strategiilor de instruire, valorificand conditiile utilizarii lor eficiente
9. Elaborarea si utilizarea unor strategii de abordare diferentiata a elevilor
10. Elaborarea planificarii calendaristice a activitatilor de instruire, pentru diferite discipline de invatamant – Proiectarea instruirii – niveluri (disciplina de
invatamant, unitate de invatare, lectie) si
metodologie
11. Proiectarea unitatilor de invatare, pentru diferite discipline de invatamant
12. Elaborarea proiectului de lectie
13. Caracterizarea si analiza comparativa a tipurilor, a metodelor si a formelor de evaluare, apreciind rolul acestora in practica evaluarii – Tipuri, metode si forme de evaluare a rezultatelor scolare
Functiile evaluarii.
Strategii/forme de evaluare (initiala, continua/formativa, sumativa)
Tipuri de probe de evaluare: orala, scrisa, practica
Metode de evaluare: observatia curenta, chestionare, teste, lucrari practice
Metode complementare de evaluare(portofoliul, proiectele, testele de performanta etc.)
Examinarile curente, examenele si testele nationale
Aprecierea rezultatelor scolare. Criterii si sisteme de apreciere a rezultatelor scolare.
14. Introducerea si utilizarea adecvata in practica evaluarii a metodelor traditionale si a celor complementare de evaluare
15. Definirea obiectivelor si a continuturilor domeniilor educatiei – Teoria educatiei: domenii educationale reprezentative
– Educatia intelectuala, educatia morala, educatia estetica, educatia religioasa, educatia fizica, educatia tehnologica.
Obiective si continuturi
Noile educatii – educatia interculturala, educatia pentru sanatate, educatia ecologica, educatia antreprenoriala etc. Obiective si continuturi
16. Interpretarea si evaluarea semnificatiilor domeniilor educatiei, in raport cu dezvoltarea personalitatii
17. Operarea cu concepte specifice managementului clasei de elevi – Managementul clasei de elevi
Structuri normative ale clasei de elevi
Proceduri si strategii de interventie
Decizia educationala in clasa
18. Optimizarea procesului educational pe baza diagnozei realizate

II. TEME
� INTRODUCERE IN PEDAGOGIE SI TEORIA SI METODOLOGIA CURRICULUMULUI
1. Educatia – delimitari conceptuale
1.1. Structura actiunii educationale
1.2. Determinarile educatiei
1.3. Functiile individuale si sociale ale educatiei
1.4. Rolul educatiei in dezvoltarea personalitatii. Educabilitatea
2. Forme si tipuri de educatie
2.1. Educatia formala, nonformala, informala
3. Finalitati si continuturi educationale
3.1. Sisteme de clasificare a obiectivelor
3.2. Categorii de finalitati educationale
3.3. Metodologii de operationalizare a obiectivelor
3.4. Notiunea de curriculum
3.5. Surse si criterii de selectie si de organizare a continuturilor invatarii
4. Dimensiuni metodologice si evaluative ale produselor curriculare: plan de invatamant, programa scolara, manuale si auxiliare curriculare (softuri educationale, pachete de invatare, suporturi audio-video)
5. Reforma curriculumului
5.1. Inovatii reprezentative: interdisciplinaritate
5.2. Reforma curriculara in Romania
� TEORIA SI PRACTICA INSTRUIRII SI A EVALUARII
6. Metodologia instruirii
6.1. Metode de instruire
6.2. Resurse tehnice ale instruirii
6.2.1. Categorii de mijloace de invatamant
6.2.2. Noile tehnologii informationale si de comunicare
6.3. Moduri de instruire ( frontal, individual, grupal)
6.4. Strategii de predare-invatare
6.4.1. Tipuri de strategii de predare-invatare
6.4.2. Criterii si tipuri de structurare
6.5. Integrarea noilor tehnologii informationale si de comunicare in scoala
6.6. Stiluri de instruire
7. Proiectarea instruirii – niveluri (disciplina de invatamant, unitate de invatare, lectie) si metodologie
8. Tipuri, metode si forme de evaluare a rezultatelor scolare
8.1. Functiile evaluarii.
8.2. Strategii/forme de evaluare (initiala, continua/formativa, sumativa)
8.3. Tipuri de probe de evaluare: orala, scrisa, practica
8.4. Metode de evaluare: observatia curenta, chestionare, teste, lucrari practice
8.5. Metode complementare de evaluare(portofoliul, proiectele, testele de performanta etc.)
8.6. Examinarile curente, examenele si testele nationale
8.7. Aprecierea rezultatelor scolare. Criterii si sisteme de apreciere a rezultatelor scolare.
� TEORIA EDUCATIEI SI MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
9. Teoria educatiei: domenii educationale reprezentative
9.1. Educatia intelectuala, educatia morala, educatia estetica, educatia religioasa, educatia fizica, educatia tehnologica. Obiective si continuturi
9.2. Noile educatii – educatia interculturala, educatia pentru sanatate, educatia ecologica, educatia antreprenoriala etc. Obiective si continuturi
10. Managementul clasei de elevi
10.1. Structuri normative ale clasei de elevi
10.2. Proceduri si strategii de interventie
10.3. Decizia educationala in clasa

Pregatirea examenului si elaborarea subiectelor se realizeaza in conformitate stricta cu PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizata prin OMEdC.
Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi, care ajuta la parcurgerea programei scolare, prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *