MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

BACALAUREAT 2007
PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA PORTUGHEZA

I. STATUTUL DISCIPLINEI
In conformitate cu prevederile Legii invatamantului in vigoare, toti absolventii invatamantului liceal vor sustine un examen oral la una din limbile moderne studiate, ca proba obligatorie (proba b). De asemenea, pot alege o limba moderna pentru examenul scris, ca proba optionala (proba e sau/).
Luand in considerare noul Plan-cadru pentru invatamantul liceal si Programele scolare, examenul de bacalaureat 2005 mentine aceeasi structura in ceea ce priveste: – probele {orala, ca proba obligatorie, sau scrisa, ca proba la alegere);
competentele de evaluat, si, in general, continuturile si tipurile de itemi (subiecte);
repartizarea pe categorii de teste, pentru ambele probe (oral si scris), in functie de numarul de ore de studiu saptamanal:
• 3-4 ore
• bilingv
Atat pentru proba orala, cat si pentru proba scrisa, candidatii tuturor profilurilor, vor fi evaluati pe baza unor texte necunoscute / nestudiate la clasa.
Pentru toate profilurile, accentul se va pune pe abilitati de comunicare orala sau in scris si nu pe continutul textelor din manuale.

II. COMPETENTE DE EVALUAT
Competentele generale si specifice sunt aceleasi pentru toate profilurile (3-4 ore si clase bilingve), in functie de proba (oral/scris).
1. LIMBA PORTUGHEZA: 3-4 ore si clase bilingve
1.1. PROBA ORALA
Pentru a evalua competenta de comunicare orala, candidatii vor fi solicitati, indiferent de numarul de ore saptamanal de studiu:
• sa citeasca corect, fluent si expresiv un text necunoscut / nestudiat la clasa.
• sa demonstreze capacitatea de a intelege sensul global al unui text necunoscut prin:
identificarea sensului cuvintelor si a relatiilor semantice;
recunoasterea si utilizarea elementelor si structurilor gramaticale studiate;
raspuns la intrebari (chestionar);
– traducere / retroversiune;
rezumarea informatiei pertinente (desprinderea ideilor principale) / reformularea
textului prin contragere / reducere;
exprimarea propriilor pareri in legatura cu o afirmatie / ideile / continutul
textului dat, comentarea unui paragraf / unei idei / ideilor textului respectiv. Candidatii pot face trimiteri la / asocieri cu alte texte cunoscute sau cu propria experienta de viata.
• sa demonstreze capacitatea de exprimare prin:
folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate, pe tot, parcursul comunicarii orale;
rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru;
relatarea unui eveniment / fapt divers / unei intamplari / unei experiente personale; prezentarea unui film / unei carti; descrierea unui obiect, unei persoane / unui personaj, unei activitati, unor locuri cunoscute / imaginare;
prezentarea / comentarea unui subiect, printr-un discurs (monolog) convingator, logic si coerent pe o tema data, integrand exemple relevante si un punct de vedere personal.
Candidatii pot face referiri la texte cunoscute, la realitatea inconjuratoare sau la propria experienta.
• sa demonstreze capacitatea de a participa activ la o conversatie (interactiune orala) in situatie de examen.
1.2. PROBA SCRISA
Pentru evaluarea competentei de comunicare in scris, candidatii vor fi solicitati:
• sa dovedeasca capaciatea de a intelege sensul global al unui text necunoscut / nestudiat la clasa prin:
– identificarea sensului unor cuvinte si a relatiilor semantice;
– recunoasterea si utilizarea unor elemente si structuri gramaticale studiate; identificarea informatiilor semnificative din text: exercitii (cu alegere duala / multipla / raspuns la intrebari / text lacunar etc.) / rezumarea textului (desprinderea si selectarea ideilor si a elementelor relevante);
– exprimarea propriilor pareri in legatura cu ideile / continutului textului; comentarea unui paragraf / unei idei / ideilor textului.
• sa dovedeasca capacitatea de exprimare in scris prin:
– valorificarea adecvata a competentelor lingvistice dobandite (lexicale, semantice, gramaticale, de ortografiere corecta);
rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru;
relatarea unui eveniment / unui fapt divers / unor intamplari / unei experiente personale;
descrierea unor obiecte / locuri (cunoscute / imaginare) / activitati; descrierea / caracterizarea unui personaj / unei persoane / unei personalitati marcante;
– construirea unui interviu / dialog situational (pornind sau nu de la reperele oferite de text);
redactarea unui CV. / unei carti postale / felicitari / scrisori (personale / administrative) integrand argumente, comentarii, un punct de vedere personal;
construirea unui discurs logic si coerent, pe baza unei teme, pornind de la o afirmatie / un text dat: continuarea unui text / unei idei, comentarea unui subiect / exprimarea si / sau argumentarea unei opinii personale / unui punct de vedere; redactarea unui eseu structurat / liber.
• sa dovedeasca capacitatea de a realiza un transfer lingvistic adecvat: prin traducerea in / din limba portugheza a unui text literar (clase bilingve) / neliterar (3-4 ore).

III. CONTINUTURI
1. LIMBA PORTUGHEZA: 3-4 ore si bilingv
1.1 ELEMENTE DE LEXIC SI DE SEMANTICA
Elementele de lexic si de semantica se invata, se dezvolta si se folosesc pe masura ce se achizitioneaza si celelalte competente lingvistice. Din perspectiva examenului de bacalaureat, evaluarea acestor elemente vizeaza varietatea, adecvarea si gradul de stapanire a vocabularului (inclusiv pronuntia si ortografierea corecta).
1.2 ACTE DE VORBIRE
Se va urmari capacitatea candidatilor de a folosi in mod corect si adecvat elemente si structuri lexicale corespunzatoare actelor de vorbire prevazute de Programa de limba portugheza pentru ciclul liceal:
a se prezenta, a prezenta pe cineva
a se prezenta intr-un interviu de angajare / CV.
a vorbi despre sine
a vorbi despre starea fizica
a face o expunere pe o tema data
a exprima un rationament / o judecata
a exprima o opinie personala / stari / sentimente
a argumenta o opinie personala
a relata evenimente
a descrie locuri, persoane, obiecte
a da, a cere informatii practice cuiva
a exprima gusturi si preferinte
a sfatui pe cineva / a cere cuiva sa faca ceva / a interzice
a situa in spatiu si timp
a exprima cantitatea / calitatea; a compara
a propune / a invita, a accepta / a refuza
a-si exprima acordul / dezacordul
a face o urare a felicita
a rezuma un text (idei esentiale)
a participa la o conversatie / interactiune orala (in situatie de examen)
1.3 CONTINUTURI LINGVISTICE
Se va urmari capacitatea candidatilor de a folosi in mod corect si adecvat elementele si structurile gramaticale studiate, conform Programei de limba portugheza pentru ciclul liceal.
Lexic: relatii semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime, familii de cuvinte), camp lexical / semantic, conotatie / denotatie. Articolul: hotarat, nehotarat; contragerea.
Substantivul: gen, numar; exprimarea cazurilor; nominalizarea (formarea substantivelor pornind de la un verb). Adjectivul: adjectivul calificativ, acord; gradele de comparatie; adjectivul posesiv;
demonstrativ.
Numeralul: cardinal si ordinal. Pronumele: personal, forme, pronumele personal cu functie de subiect, complement direct, complement indirect; Formas de tratamento; pronumele posesiv, demonstrativ, relativ si nehotarat. Verbul: modul indicativ (timpuri simple si compuse), conditional (prezent, perfect), conjunctiv (prezent, imperfect, perfect, mai mult ca perfect, viitor), imperativ (afirmativ si negativ); forme nominale (infinitivul impersonal si personal, gerunziu simplu si compus, participiu);
perifraze verbale uzuale: estar a, ter de, ter que, haver de + inf., ir + inf., ir a + inf., vir a + inf., acabar de, precisar de.
verbe auxiliare: ter, haver, ser, estar.
folosirea verbelor ser si estar.
diateza pasiva; conjugarea pronominala, cu pronume personale (o, a, os, as), conjugarea pronominala reflexiva. Adverbul: de afirmatie, negatie; adverbe de timp, de loc, de mod; locutiuni adverbiale; gradele de comparatie; adverbele cá si lá – utilizare emfatica. Prepozitia: folosirea prepozitiilor: a, de, em, corn, por, para, até, desde;
contragerea cu articol sau pronume; locutiuni prepozitionale.
Sintaxa propozitiei: subiectul, predicatul, atributul, complementul (direct, indirect), complementele circumstantiale.
Sintaxa frazei: concordanta la indicativ; concordanta la conjunctiv; folosirea conjunctivului: dupa verbe de vointa, indoiala, sentimente, verbe de opinie, dupa conjunctii, locutiuni conjunctionale, expresii impersonale, in propozitii relative;
exprimarea cauzei, scopului, ipotezei, consecintei, concesiei, conditiei, comparatiei.
Tipuri si forme de fraze: activa, pasiva, negativa, impersonala;
imperativa, exclamativa, interogativa, emfaza
1.4 TEXTE SI TEME
pentru comunicarea orala si scrisa
Textele si temele vor fi alese luand in considerare caracteristici comune precum:
a) Sursa: pasaje din carti, articole de presa (din ziare, reviste) in limba portugheza;
b) Tipul de test: test autentic literar / neliterar;
c) Dimensiune (numar de cuvinte): in functie de profil (150-350 de cuvinte);
d) Dificultate: in functie de profil.
Textele de examen nu vor depasi gradul de dificultate al textelor din manualele de limba portugheza, dar vor diferi ca grad de dificultate, in functie de profil.
* TEXTE
Tipuri de texte: informativ, narativ, incitativ, descriptiv, poetic, argumentativ (pliant turistic, ghid, expunere, eseu).
* TEME
Temele pentru monologuri sau redactari sunt inspirate din tot ceea ce reprezinta realitatea inconjuratoare, viata de fiecare zi, experienta personala si experienta umana in general:
• Viata personala si sociala: identitate (C.V.); relatii intre tineri, idealuri si proiecte, tinerii si comunitatea, tinerii si idolii lor; familia: membrii, ocupatii; sanatate (droguri / SIDA / tabagismul / alcoolul…) etc;
• Viata cotidiana: convorbiri telefonice; magazine; mijloace de transport; restaurant, hotel, camping, aeroport, gara, posta, banca, meteo etc;
• Timp liber: fim-de-semana / vacanta; calatorii, activitati (lectura, sport, muzica, dans) etc;
• Societate: educatie; cultura (cinema, teatru, muzee, festivaluri …); mass-media; moda; conflicte intre generatii; munca / somaj; violenta / non-violenta etc;
• Mediul inconjurator: oras / sat; poluarea si ocrotirea mediului inconjurator etc;
• Spatiul lusofon: Portugalia contemporana (evenimente marcante); orase si provincii; obiceiuri, traditii, sarbatori; personalitati culturale si stiintifice; lusofonia si tarile lusofone;
• Comunitatea europeana: locuri si monumente europene (inclusiv din Romania); patrimoniul cultural, stiintific si tehnic european (inclusiv contribuitii si personalitati romanesti); ecouri ale culturii romanesti in plan european; institutii europene.
IV. PRECIZARI
1. Proba orala:
timpul de lucru: 15 minute – prezentarea: 10 minute Proba scrisa:
timp de lucru: 3 ore.
2. Structura si dificultatea subiectelor (itemilor) vor fi in raport cu numarul de ore de studiu saptamanal. Diferentierile (de probe, profiluri) se vor face din punct de vedere calitativ
(micsorand / marind gradul de dificultate al unui item sau al unei sarcini de lucru) si nu cantitativ (micsorand / marind numarul de itemi sau de sarcini de lucru).
3. Textele necunoscute folosite pentru cele doua probe de examen nu exclud sau nu trebuie sa neglijeze, sub nici o forma, studierea textelor din manual, deoarece acestea sunt cele mai bune surse pentru ca elevii:
sa se exprime mai corect si sa comunice mai bine oral si in scris;
sa-si insuseasca structuri gramaticale noi si sa si le consolideze pe cele vechi;
sa se familiarizeze cu diferite genuri, stiluri si registre;
sa invete a considera si a aborda orice text nou din manual ca pe un text necunoscut;
sa invete cuvinte si expresii noi si sa invete sensuri variate ale aceluiasi cuvant in
contexte diferite;
sa invete sa analizeze si sa comenteze un text, exprimand opinii si judecati de valoare
personale;
sa invete cum sa gaseasca anumite detalii / exemple pentru sustinerea opiniilor
personale;
sa-si imbogateasca cunostintele legate de cultura si civilizatia portugheza.

Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2007 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare in vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi in predare-invatare, continutul acestuia fiind valorificat in functie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat si din programa scolara corespunzatoare filierei / profilului / specializarii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *