MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE

BACALAUREAT 2007
PROGRAMA PENTRU LIMBA JAPONEZA

I. Statutul disciplinei in cadrul examenului de bacalaureat
In baza Legii invatamântului nr. 84 / 1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2004, aprobata prin Ordin al Ministrului Educatiei si Cercetarii, absolventii de liceu, invatamant de zi, au dreptul de a sustine examenul de bacalaureat la limba japoneza in regim de:
– Limba japoneza ca limba moderna – proba orala, pentru filiera teoretica – (proba B)
– Limba japoneza ca limba moderna – proba scrisa, la alegere, din aria curriculara corespunzatoare specializarii, pentru filiera teoretica – specializarea filologie (proba E)

II. Obiectivele examenului de bacalaureat la limba japoneza
Respectând tipologia generala a structurii planului de invatamant privind studiul limbilor moderne in liceu, examenul de bacalaureat la limba japoneza este construit pe programele scolare in vigoare aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 5201 / 24.12. 2002.
Candidatii la examenul de bacalaureat la limba japoneza vor trebui sa stapâneasca sistemele fonologie, lexical, gramatical si stilistic al limbii japoneza, precum si elemente de cultura si civilizatie nipona, pentru a fi capabili sa recepteze si sa produca mesaje orale sau scrise.
Baremele de notare sunt:
� analitice, fara a exagera in detaliere
� construite in favoarea candidatului, pentru a reflecta mai bine ‘ceea ce stie’ / ‘ceea ce poate sa faca’ candidatul

III. COMPETENTE EVALUATE
Pentru a se evalua competenta de comunicare orala sau scrisa, candidatilor li se va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru.
PROBA ORALA
1. Receptarea mesajelor transmise oral in diferite situatii de comunicare
• identificarea sensului unor cuvinte
• recunoasterea si folosirea unor elemente si structuri gramaticale studiate
• selectarea unor informatii din texte diferite, pentru a indeplini o sarcina de lucru
• raspuns la intrebari (chestionar)
2. Producerea de mesaje orale, adecvate unor anumite contexte
•folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate, pe tot parcursul comunicarii orale
• rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru
• relatarea coerenta a unui eveniment / fapt divers / unei experiente personale
• descrierea unor obiecte / locuri / persoane conoscute
3. Realizarea de interactiuni in comunicare orala
• realizarea unui chestionar pe baza unei teme date de catre examinator, respectând regulile gramaticale invatate
• formularea de opinii personale in legatura cu un text dat
• redactarea de intrebari potrivite / corecte pentru raspunsuri date
4. Transferul si medierea mesajelor orale in situatii diverse de comunicare
• adaptarea cuno stiintelor lexicale si gramaticale in exercitii de role-play
• transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta
• traducerea unui text in / din limba japoneza (având cuvintele dificile explicate)
PROBA SCRISA
1. Receptarea mesajelor transmise in scris in diferite situatii de comunicare
• identificarea ideiilor principale dintr-un text de informare generala / narativ / descriptiv
• recunoasterea si folosirea unor elemente si structuri gramaticale studiate
• selectarea unor informatii din texte diferite, pentru a indeplini o sarcina de lucru
• utilizarea informatiilor dintr-un text nestudiat la clasa in diverse exercitii: cu alegere duala / multipla / text lacunar / raspuns la intrebari etc
2. Producerea de mesaje scrise, adecvate unor anumite contexte
• valorificarea adecvata a competentelor lingvistice dobândite (lexicale, semantice, gramaticale)
• rezolvarea unor itemi (exercitii), care au drept tinta acest lucru (exercitii de particule, texte lacunare, completarea unor formule gramaticale, construirea unor propozitii pe o formula gramaticala data)
• relatarea coerenta a unui eveniment real sau imaginar
• descrierea unor obiecte sau locuri
3. Realizarea de interactiuni in comunicare scrisa
• formularea de raspunsuri la un chestionar / interviu dat
• formularea de opinii personale in legatura cu un text dat
• redactarea de intrebari potrivite / corecte pentru raspunsuri date
4. Transferul si medierea mesajelor orale sau scrise in situatii diverse de comunicare
• reformularea unor replici intr-un dialog
• transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta
• traducerea unui text in / din limba japoneza (având cuvintele dificile explicate)

IV. CONTINUTURI
1. LEXIC si SEMANTICA
Elementele de lexic si semantica se invata si se insusesc in paralel cu celelalte competente lingvistice, fiind in interdependenta permanenta cu ele.
Din perspectiva bacalaureatului, evaluarea acestor elemente vizeaza controlul vocabularului: varietatea, adecvarea, ortografia in raport cu textul sau retroversiunea data, si se regasesc in schemele de notare.
NOTA
Elementele de vocabular care vor fi evaluate nu vor depasi nivelul de 3 kyu si se regasesc in manualele studiate la clasa.
Clasa a IX – a E de masta Nigongo (Bunkei 85) (LI – 25)
Clasa a X – a Minna no Nihongo, voi. 1, (LI – L14)
Clasa a XI – a Minna no Nihongo, voi. 2, (L15 – L25)
Clasa a XII-a Minna no Nihongo, voi. 2, (L26 -L40)
Pentru evaluarea kanji-lor insusiti se va tine seama de:
– lista ceruta pentru Noryoku Shiken / Atestatul International de Limba Japoneza (nivelul 4 kyu)
– manualul studiat la clasa: Basic Kanji Book 500, voi. 1, Bojinsha, Japan, (LI – L25)
2. ACTE DE VORBIRE
Se va urmari capacitatea candidatilor de a folosi in mod corect si adecvat elemente si structuri lexicale corespunzatoare actelor de vorbire din Programa de limba japoneza pentru ciclul liceal
– a se prezenta, a prezenta pe cineva
– a vorbi despre sine
– a descrie locuri, persoane, obiecte pe baza unor imagini date
– a relata evenimente
– a da si a cere informatii practice cuiva
– a propune / a invita / a refuza
– a-si exprima acordul / dezacordul
– a vorbi despre sine
– a participa la o conversatie orala
– a exprima o opinie personala
– a relata spusele unei alte persoane folosind vorbirea indirecta
– a cere permisiunea / a interzice
3. GRAMATICA
Elementele de gramatica cuprinse in Programa de limba japoneza pentru ciclul liceal (MEC -CNC 2002) organizate pe:
clase: substantiv, adjectiv, pronume, numeral, verb, adverb, conjunctii,
particule – categorii: timp, aspect
structuri: propozitii si fraze, subordonate
procese si relatii: topica, transformare, etc.
Pentru structurile gramaticale ce vor fi evaluate in cadrul examenului de bacalaureat se va tine cont de programa de Noryoku Shiken (nivelul 3).
3. TEXTE
Tipul de text: autentic (literar)
Sursa: manualele studiate, cârti din spatiul nipon
Lungimea: 50-125 de cuvinte
Dificulatate: nu vor depasi gradul de dificultate al textelor din manual
Nota
In cazul textelor studiate la clasa candidatul va trebui sa demonstreze cunoasterea integrala atât a lexicului, cat si a stucturilor gramaticale studiate.
In cazul textelor nestudiate, acestea vor fi selectate pe teme familiare, fara sa depaseasca ca dificultate gramaticala nivelul de 4 kyu (Noryoku Shiken / Atestatul de Limba Japoneza) si se vor explica elementele de vocabular necunoscute.

V. PRECIZARI Timpul de lucru: 3 ore
Subiectele: vor fi elaborate in concordanta cu programa scolara si cu manualele studiate.
Textele la prima vedere / nestudiate la clasa folosite pentru examen nu exclud studierea textelor din manuale, deoarece aceste sunt cele mai bune surse pentru ca elevii:
– sa invete a aborda un text necunoscut
– sa se familiarizeze cu diverse teme si stiluri ale limbii
– sa invete cuvinte si expresii noi, sensuri variate ale cuvintelor in diferite contexte
– sa-si insuseasca structuri gramaticale noi si sa le consolideze pe cele vechi
– sa invete cum sa gaseasca anumite detalii sau exemple pentru sustinerea opiniilor personale

Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2007 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat si a programelor scolare in vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi in predare-invatare, continutul acestuia fiind valorificat in functie de specificarile din prezenta programa de bacalaureat si din programa scolara corespunzatoare filierei / profilului / specializarii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *