MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE Sl EXAMINARE

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007
LIMBA Sl LITERATURA GERMANA MODERNA

I. STATUTUL DISCIPLINEI
In cadrul examenului de Bacalaureat 2007, absolventii de liceu, invatamant de zi, seral si fara frecventa, au dreptul de a sustine examenul la limba si literatura germana, ca limba moderna, intr-una din situatiile urmatoare:
• Limba germana ca limba moderna – proba orala obligatorie comuna pentru toate filierele, profilurile si specializarile (proba b);
• Limba germana ca limba moderna – proba scrisa la alegere e sau f
Examenul se sustine in conformitate cu Programa de Bacalaureat, care corespunde nivelului L1, L2 sau L3 si formei in care a fost studiata de catre candidat limba respectiva: Repartizarea pe categorii de subiecte pentru ambele probe (oral si scris) se realizeaza in functie de nivelul si forma de studiu si cuprinde patru tipuri de subiecte:
L1 normal si L2 L1 intensiv L1 bilingv L3/minoritati

II. OBIECTIVELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT LA LIMBA GERMANA
Respectand tipologia generala a structurii planului de invatamant privind studiul limbilor moderne in liceu, examenul de bacalaureat la limba germana ca limba moderna este construit pe programele scolare in vigoare, publicate in colectia “Curriculum National. Seria liceu. Programe scolare”.
Clasa a-IX-a Ed. Cicero, CNC-MEN- 1999 aprobata prin O.M: nr. 3371/02.03.1999; Seria Liceu, Programe scolare 2 Aria curriculara Limba si comunicare – CNC-MEC, 2001, Tipogrup press Buzau -Limba germana (limba moderna) pentru clasa a-X-a aprobata prin Ordin al ministrului educatiei nationale, nr. 5128/21.12.1999 si modificata prin Ordin al ministrului educatiei si cercetarii nr. 3915/31.05.2001. Programele scolare de Limba germana(limba moderna) pentru clasele a Xl-a – a XII-a au fost aprobate prin Ordin al ministrului educatiei nationale nr. 5228/28.11.2000.
1. Competentele generale:
• Receptarea mesajelor transmise in scris in diferite situatii de comunicare;
• Producerea de mesaje scrise, adecvate unor anumite contexte;
• Realizarea de interactiuni in comunicarea scrisa;
• Transferul si medierea mesajelor scrise in situatii variate de comunicare.
2. Competentele specifice, corelate cu tipuri de continuturi.
3. Ariile tematice, actele de vorbire si elementele de constructie a comunicarii.
4. Valori si atitudini, comune tuturor programelor:
• Constientizarea contributiei limbii germane la imbogatirea patrimoniului culturii universale;
• Raportarea critica la civilizatia germana, acceptarea diferentelor si manifestarea tolerantei;
• Constientizarea stereotipurilor culturale si combaterea acestora;
• Dezvoltarea gandirii autonome, critice si reflexive prin receptarea unei varietati de texte in limba germana;
• Manifestarea flexibilitatii in cadrul schimbului de idei in diferite situatii de comunicare;
Candidatii la Examenul de Bacalaureat pentru limba germana ca limba moderna vor trebui sa stapaneasca sistemele fonologie, lexical, gramatical si stilistic ale limbii germane, precum si elemente de cultura si civilizatie germana, pentru a fi capabili sa recepteze, sa produca mesaje scrise si sa interactioneze in limba germana, in situatii date de comunicare.
Examenul de Bacalaureat 2007 la limba germana moderna isi propune sa evalueze, dupa modelul Cadrului comun european de referinta in invatarea, predarea si evaluarea cunostintelor lingvistice, document al Consiliului Europei:
– nivelul competentelor generale ale candidatului;
– insusirea continuturilor;
– valorile si atitudinile formate prin insusirea limbii germane;
– competentele functionale esentiale pentru reusita sociala a candidatilor intr-un nou context european: prelucrarea si utilizarea contextuala de informatii complexe, gandirea critica, luarea deciziilor si comunicarea in contexte specifice;
Totodata, Programa de Bacalaureat pentru limba germana moderna doreste sa ofere o orientare sistemica atat pentru cadrele didactice cat si pentru candidati.

III. EVALUAREA NIVELULUI DE CUNOASTERE A LIMBII
In cadrul probelor orale si scrise, se evalueaza nivelul de cunoastere a limbii germane ca limba moderna, modul in care candidatul foloseste limba in comunicare. Acest lucru presupune evaluarea competentelor lingvistice si a continuturilor pe care candidatul si Ie-a insusit pe parcursul anilor de studiu, in conformitate cu programa scolara.
111.1. COMPETENTE EVALUATE
III. 1.1.Competenta de comunicare orala
Pentru a evalua competenta de comunicare orala, candidatii vor fi solicitati:
• sa citeasca corect, fluent si expresiv un text necunoscut/nestudiat la clasa;
• sa demonstreze capacitatea de intelegere a textului prin exprimarea unui punct de vedere personal in legatura cu textul respectiv, sa emita judecati de valoare, sa faca referiri la alte texte cunoscute sau la propria experienta de viata pentru bilingv si intensiv si sa redea continutul textului, sa raspunda la intrebari pentru L1 normal si L2 si L3./ minoritati;
• identificarea sensului cuvintelor si a relatiilor semantice;
• recunoasterea si utilizarea elementelor si structurilor gramaticale studiate;
• traducere;
• sa demonstreze capacitatea de exprimare orala prin:
• folosirea corecta si adecvata a structurilor gramaticale si lexicale studiate, pe tot parcursul comunicarii orale;
• rezolvarea unor itemi care au drept tinta acest lucru;
• realizarea unui discurs oral convingator, logic si coerent pe o tema data
– relatarea unui eveniment/unui fapt divers/unei intimplari/unei experiente personale;
– prezentarea unui film/unei carti;
– descrierea unui obiect, unei persoane/unui personaj, unei activitati, unor locuri cunoscute/imaginare;
– exprimarea si/sau argumentarea unei pareri personale/a unui punct de vedere, pornind de la un text/o tema data, sustinut/a de exemple relevante, sa faca asociatii si comparatii cu texte cunoscute, situatii si experiente personale sau experientele altor persoane.
Sa demonstreze capacitatea de a participa activ la o conversatie (interactiune orala) in situatie de examen, utilizind limba germana potrivit contextului comunicational.
III.1.2. Competenta de comunicare scrisa
Pentru a evalua competenta de comunicare scrisa, candidatilor li se va cere rezolvarea unor sarcini specifice de lucru. Candidatii vor fi capabili:
• sa intelega sensul global al unui text;
• sa identifice informatiile semnificative din text;
• sa rezume textul;
• sa comenteze un aspect din text;
• sa exprime propriile pareri in legatura cu ideile/continutul textului respectiv;
• sa recunoasca si sa utilizeze elemente si structuri gramaticale studiate;
• sa analizeze si sa interpreteze un aspect/idee din textul dat;
• sa foloseasca corect structurile lexicale studiate;
• sa descrie locuri cunoscute/imaginare, activitati;
• sa descrie/caracterizeze o persoana;
• sa relateze un eveniment/un fapt divers/o intamplare/o experienta personala;
• sa continue un text, o idee, folosindu-se de propria fantezie;
• sa construiasca un text pe baza unei teme date;
• sa redacteze un eseu;
• sa comenteze un subiect;
• sa exprime si/sau sa argumenteze o parere personala/un punct de vedere, pornind de la un text/o tema data, sustinut/a de exemple relevante, sa faca asociatii si comparatii cu texte cunoscute, situatii si experiente personale sau experientele altor persoane;
III. 2. CONTINUTURI EVALUATE
Continuturile evaluate pentru toate profilurile, corespund trunchiului comun din programele scolare in vigoare.
in consecinta, diferentierile (pe probe, profiluri) se vor face din punct de vedere calitativ (micsorand/marind gradul de dificultate al unui item sau sarcini de lucru) si nu cantitativ, (micsorand/marind numarul de itemi sau de sarcini de lucru).
111.2.1. Continuturi lexicale si tematice
Se vor evalua cunostintele de vocabular specific temelor cuprinse in Programa scolara de limba germana moderna, teme inspirate din realitatea inconjuratoare, din viata de zi cu zi, din experienta elevilor si experienta umana in general (Anexa 2). Temele de examen se vor regasi in texte autentice de diverse tipuri.
a. Tip de text: autentic: literar, non-literar (Anexa 1);
b. Sursa: articole din ziare si reviste, carti din spatiul germanofon, literatura culta si populara, brosuri, internet;
c. Lungimea: in functie de profil: 125 – 350 cuvinte;
d. Dificultate: in functie de profil, dar fara sa depaseasca gradul de dificultate al textelor din manuale;
e. Domenii: domenii tematice cuprinse in programa scolara (Anexa 2):
1. Domeniul privat (viata personala): identitate, idealuri si proiecte, sentimente, moda, stil de viata, activitati in timpul liber;
2. Domeniul social (societate): tinerii, familia si comunitatea, tinerii si idolii lor, relatii/conflicte intre tineri/generatii, toleranta, sanatate, comunicare pe diverse canale, in diverse situatii (cumparaturi, turism, servicii), mass-media, mediul inconjurator;
3. Domeniul educatie si profesie: scoala, ocupatii, profesii, piata muncii;
4. Domeniul stiinta si cultura: patrimoniul national si germanofon in cadrul european -personalitati, opere, obiceiuri, traditii, sarbatori, evenimente.
111.2.2. Elemente structurale functionale
111.2.2.1. Acte de vorbire
Candidatii vor fi capabili sa foloseasca actele de vorbire in diverse situatii de comunicare prevazute de Programa de limba germana pentru ciclul liceal.
Ml.2.2.2. Forme de comunicare in scris
Candidatii vor fi capabili de:
– a completa un formular, tabel, schema cu ajutorul unor indicatii orale/scrise;
– a redacta un text functional: bilet, telegrama, felicitare, CV, scrisoare personala sau oficiala, anunt, text publicitar, reclamatie;
– a redacta o povestire, descriere, caracterizare;
– a redacta un eseu structurat/nestructurat, aducand argumente in sprijinul opiniei formulate.
III.3. ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII 111.3.1. Vocabular- Lexicul specific temelor propuse (Anexa 2); Ml.3.2. Elemente de gramatica cuprinse in Programa de limba germana moderna pentru ciclul liceal.
clase: articol, substantiv, adjectiv, numeral, pronume, verb, adverb, prepozitii, conjunctii
categorii: numar, caz, timp, aspect, diateza
structuri: propozitii, fraze
procese si relatii: acord, topica, transformare etc.
noua ortografie a limbii germane
formarea cuvintelor ( substantive, adjective, verbe)

IV. PRECIZARI
IV.1. Timpul de lucru:
a) Proba orala: timp de prezentare 10-15minute.
b) Proba scrisa: timp de lucru 3 ore.
IV.2. Structura si dificultatea subiectelor (itemilor) vor fi in raport cu numarul de ore studiate pe saptamana.
La alcatuirea itemilor se va tine cont de trunchiul comun tuturor profilurilor, iar diferentierea se va face din punct de vedere calitativ.
Pregatirea examenului si elaborarea subiectelor se realizeaza in conformitate stricta cu PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizata prin O.M.Ed.C.
Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si elevi, care ajuta la parcurgerea programei scolare, prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.
Textele necunoscute/nestudiate la clasa nu exclud studierea textelor din manuale, deoarece acestea sunt cele mai bune surse pentru ca elevii:
– sa invete a aborda un text necunoscut;
– sa se familiarizeze cu diferite genuri, stiluri si registre ale limbii;
– sa invete cuvinte si expresii noi, sensuri variate ale cuvintelor in diferite contexte;
– sa-si insuseasca structuri gramaticale noi si sa le consolideze pe cele vechi;
– sa invete sa analizeze si sa comenteze un text, exprimand opinii si judecati de valoare personale;
– sa invete cum sa gaseasca anumite detalii sau exemple pentru sustinerea opiinilor personale;
– sa se exprime mai corect si sa comunice mai bine oral si in scris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *