MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARII
SERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE Sl EXAMINARE

PROGRAMA PENTRU TESTAREA NATIONALA – 2007 LIMBA Sl LITERATURA SLOVACA

SLOVENSKY JAZYK

A. HLÂSKOSLOVIE
Hlasky (samohlasky, spoluhlasky, dvojhlasky). Spodobovanie. Slabika: rozdel’ovanie slov na slabiky. Rytmicky zakon. Vybrane slova.
B. NÂUKA O SLOVE
Slovo. Vecny a gramaticky vyznam slova. Obohacovanie slovnej zasoby (tvorenie slov, pozicky, rozsirovanie vyznamov). Diferenciacia slovnej zasoby podl’a roznych kriterii (zakladny slovny fond, masa slovnika, neologizmy, archaizmy, synonyma, antonyma, homonyma, viacvyznamove slova atd’.)
C. MORFOLOGIA
Slovne druhy: ohybne (podstatne mena, pridavne mena, zamena, cislovky, slovesa), neohybne (prislovky, predlozky, spojky, castice, citoslovcia). Gramaticke kategorie slovnych druhov (podl’a ucebnych osnov).
D. SYNTAX
Jednoducha a zlozena veta. Vetne cleny. Suvetie : prirad’ovacie a podrad’ovacie. Druhy viet v podrad’ovacom a prirad’ovacom
suveti.Spojovacie vyrazy. Slovosled, vetosled a interpunkcia.
Poziadavky:
– spoznat’ jednotlive uvedene kategorie javov
– aplikovat’ vedomosti v slovach, kratkych vetach,
– uviest’ priklady : slova, kratke vety, zostavit’ kratke texty, v ktorych sa vyskytne pozadovany jav,
– morfologicky rozbor slovnych druhov a prislusnych kategorii na zaklade vychodiskoveho textu,
– tvorenie viet s danymi slovnymi druhmi,
– urcit’ prisudky, spojovacie vyrazy, segmentacia suvetia na vety, urcit’ druhy viet, graficky znazomit’ vetu, suvetie a oznacit’ vzt’ahy medzi vetnymi clenmi / vetami,
– urcit’ syntakticku funkciu oznacenych slov,
– aplikovat’ vedomosti zo syntaxe vo vetach, tvorit’ jednoducha vety a suvetia.

LITERARNE CLANKY
5. rocnik : Pet’ko (Rudo Moric), Medicina (Janko Jesensky), Syn moj mileny (Ludo Ondrejov) Pod starou slivkou (Pavol Bujtar), Cakanka (Ludmila Podjavorinska), BajkyTulipan a fialka, Pes a viei.
6. rocnik: Sitniansky vatrar (Jozef Horak), Na chlieb (Jozef Gregor Tajovsky), Branko (Samo Chalupka), Katarina – l’udova balada, Uhliarovci dostali host’a (J.C. Hronsky), Vel’kou lyzicou (Martin Kukucin).
7. rocnik: Martin (Andrej Sladkovic), Prve hodinky (Jozef Gregor Tajovsky), Isli hudci horou (l’udova balada), Doktor (Janko Jesensky), Smrt’ Janosikova (Jan Botto), Zuzanka Hraskovie (P.O.Hviezdoslav).
8. rocnik : Mor ho! (Samo Chalupka), iapakovci (Bozena Slancikova Timrava), Statky – zmatky (J.G.Tajovsky), Aneta (Pavol Bujtar), Rysava jalovica (Martin Kukucin), Marina (Andrej Sladkovic), Matka (Martin Razus).

POJMY Z LITERÂRNEJ TEORIE
Literarne dielo. Epika. Lyrika. Bajka, oda, elegia, poema.
Poviedka,crta,novela,roman.Ludova slovesnost’, rozpravka, piesen.
Literarny sujet. Fazysujetu. Literarna postava.
Umelecke prostriedky a postupy: epiteton, personifikacia, metafora, hyperbola, opis, rozpravanie, dialog, monolog.
Prvky versa : vers, sloha, rym, rytmus (trochej, jamb).

SLOHOVE CVICENIA
Reprodukcia obsahu. Zostavenie osnovy z hlavnych myslienok. Reprodukcia sujetu s urcenim jednotlivych faz. Charakteristika postavy. Premena priamej reci na nepriamu. Prakticke pisomnosti.
Poziadavky:
– urobit’ rozbor a interpretovat’ texty rozneho typu, vystihnut’ obsah a vyznam celeho textu,
– interpretovat’ zname basnicke prostriedky,
– identifikovat’ niektore umelecke prostriedky pouzite v danom texte (epiteton, metafora, hyperbola atd’.),
– identifikovat’ charakteristicke crty osoby (osob) z daneho uryvku,
– suvislo vyjadrit’ svoje myslienky,
– identifikovat’ strukturu literameho diela.

STUDIJNÂ LITERATURA
Ucebnice podl’a ktorych sa vyucovalo v 5. – 8. rocniku.
Pisomna skuska zo slovesnkeho jazyka a literatury je povinna pre absolventov zakladnych osemrocnych skol s vyucovacim jazykom slovenskym. Skuska obsahuje otazky z literarnych textov a z jazyka. Praca je ohodnotena bodmi od 10 do 100. Otazky su vypracovane na zaklade suvisleho textu na danu temu a v danom rozsahu, pozaduju identifikovanie roznych slovnych druhov (ako napriklad: Podciarknite v danom uryvku pridavne mena zenskeho rodu) atd’. Cas na vypracovanie : 2 hodiny.

Nota: Pregatirea candidatilor si elaborarea subiectelor pentru examenul de Testare Nationala 2007 se vor realiza in conformitate cu prevederile prezentei programe de Testare Nationala si a programelor scolare in vigoare. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si de elevi in predare-invatare, continutul acestuia fiind valorificat in functie de specificarile din prezenta programa de Testare Nationala si din programa scolara corespunzatoare disciplinei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *