MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Serviciul National de Evaluare si Examinare

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU FIZICA BACALAUREAT 2007

I. STATUTUL DISCIPLINEI
FIZICA are, in cadrul Examenului de Bacalaureat pentru anul scolar 2006 – 2007, statutul de disciplina optionala, putand fi aleasa ca proba “e” sau” f ” in functie de filiera din profilul liceului absolvit.
In intentia de a veni in intampinarea candidatilor care se pregatesc pentru continuarea studiilor in diferite filiere din invatamantul superior, elevii vor putea opta pentru doua dintre modulele din aria tematica ( I MECANICA, II ELEMENTE DE TERMODINAMICA Sl FIZICA MOLECULARA, III ELECTRICITATE SI MAGNETISM si IV OPTICA).
Pregatirea examenului si elaborarea subiectelor se realizeaza in conformitate stricta cu PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizata de O.M.Ed.C. Subiectele nu vizeaza continutul unui manual anume. Manualul scolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori si elevi, care ajuta la parcurgerea programei scolare, prin insusirea de cunostinte si formarea de competente.
Continutul programei de examen a fost stabilit tinandu-se seama de programa de fizica aprobata cu nr. 3371 din 2.03.1999, nr. 5086 din 15.12.1999, nr. 4923 din 18.10.2000 modificate prin Ordinul nr. 3915 din 31.05.2001. Au fost respectate cateva principii:
1. Volumul programei de examen, redus fata de cel din curriculum, se limiteaza la unele capitole ale Fizicii, care permit in cadrul examenului o evaluare a atingerii competentelor de mai jos;
2. Cunostintele de matematica necesare examenului de Fizica cuprind, in afara celor de aritmetica, algebra si geometrie elementara, operatii cu puteri rationale, operatii fundamentale cu functii trigonometrice, logaritmi, progresii, determinarea extremului unei functii cu metodele analizei matematice, folosirea integralei definite si a geometriei analitice (dreapta si curbele plane);
3. Numerotarea capitolelor si a temelor nu coincide cu cele din curriculum, dar formularea continutului respecta intocmai programa scolara a fiecarei clase;
4. Lista de termeni contine explicit cunostintele care ar putea interveni in itemii subiectului de examen.
5. Pornind de la obiectivele generale si specifice ale invatarii fizicii s-a optat pentru un continut unic al programei de examen, atat pentru filiera teoretica, cat si pentru cea tehnologica.

II COMPETENTE DE EVALUAT
1. Explicarea unor fenomene naturale cu ajutorul conceptelor specifice fizicii:
1.1. definirea sau recunoasterea unor concepte specifice fizicii mentionate in lista de termeni continuta in acest material;
1.2. formularea de ipoteze referitoare la fenomene fizice;
1.3. exprimarea prin simboluri specifice fizicii a legilor, principiilor si teoremelor fizicii, a definitiilor marimilor fizice si a unitatilor de masura ale acestora;
1.4. descrierea semnificatiilor termenilor sau simbolurilor folosite in legi sau relatii.
2. Utilizarea notiunilor studiate in rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic si aplicativ: 2.1 selectarea informatiilor relevante referitoare la fenomenele prezentate in cadrul problemelor;
2. 2 aplicarea modelelor unor procese in rezolvarea problemelor;
2. 3 utilizarea adecvata a unor algoritmi si a aparatului matematic in rezolvarea de probleme; 2.4 utilizarea reprezentarilor schematice si grafice ajutatoare pentru intelegerea si rezolvarea unei probleme;
2. 5 interpretarea din punct de vedere fizic a rezultatelor obtinute in rezolvarea unor probleme.
3. Interpretarea fenomenelor din viata cotidiana prin folosirea intr-un mod integrat a cunostintelor si a metodelor specifice diferitelor domenii ale fizicii:
3.1 identificarea fenomenelor fizice in situatiile din viata cotidiana ;
3. 2 realizarea de conexiuni intre fenomenele specifice diverselor domenii ale fizicii in scopul
explicarii principiilor de functionare ale unor aparate si montaje simple; 3. 3 selectarea informatiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene fizice; 3. 4 anticiparea evolutiei fenomenelor fizice, pornind de la date prezentate; 3. 5 descrierea si explicarea unor fenomene din viata cotidiana folosind cunostinte integrate din
diferite domenii ale fizicii.
4. Identificarea unor relatii intre informatii rezultate din explorarea si experimentarea dirijata a unor fenomene fizice, pentru interpretarea acestora:
4.1 decodificarea informatiilor continute in reprezentari grafice sau tabele;
4. 2 selectarea informatiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene fizice.

III ARII TEMATICE I MECANICA
CONTINUTURI
1.Principiile mecanicii newtoniene si tipuri de forte:
1.1 Principiile I, II si III 1.2.Forta de frecare 1.3.Forta de tensiune
1.4 Forta elastica. Modelul corpului elastic
1.5 Forta centripeta 2.Cinematica punctului material:
2.1 Miscarea rectilinie uniforma a punctului material
2.2 Miscarea rectilinie uniform variata a punctului material
2.3 Miscarea uniform circulara a punctului material 3.Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica:
3.1 Lucrul mecanic (marime de proces). Putere mecanica
3.2 Energia mecanica (marime de stare)
3.3 Teorema variatiei energiei cinetice a punctului material
3.4 Energia potentiala gravitationala
3.5 Energia potentiala elastica
3.5 Conservarea energiei mecanice
3.6 Lucrul mecanic efectuat de fortele conservative
3.7 Teorema variatiei impulsului mecanic si legea conservarii impulsului LISTA DE TERMENI
1. Principiile mecanicii newtoniene si tipuri de forte:
– principiul inertiei;
– sisteme de referinta inertiale; principiul fundamental al dinamicii;
– unitatea de masura a fortei; principiul actiunii si reactiunii;
– fortele de contact dintre corpuri;
– legile frecarii la alunecare;
– coeficientului de frecare la alunecare;
– forta de tensiune;
– forta centripeta;
– forta elastica.
2.Cinematica punctului material:
– legea de miscare;
– viteza, vectorul viteza;
– acceleratia, vectorul acceleratie;
– marimi fizice caracteristice miscarii uniform circulare (perioada, frecventa, viteza unghiulara, acceleratie centripeta); legea miscarii rectilinii uniforme; legea miscarii rectilinii uniform variate; legea de miscare pentru miscarea uniform circulara.
3. Teoreme de variatie si legi de conservare in mecanica: lucrul mecanic – marime de proces;
– unitatea de masura a lucrului mecanic;
– interpretarea geometrica a lucrului mecanic;
– expresia matematica a lucrului mecanic efectuat de greutate in camp gravitational uniform;
– expresia matematica a lucrului mecanic efectuat de forta elastica;
– lucrul mecanic efectuat de forta de frecare la alunecare; puterea dezvoltata de o forta constanta;
– unitatea de masura a puterii;
– energia mecanica – marime de stare;
– energia cinetica a unui punct material;
– teorema de variatie a energiei cinetice a punctului material;
– forta conservativa;
– energia potentiala;
– relatia de definitie a energiei potentiale;
– variatia energiei potentiale gravitationale a sistemului format din corpul de masa m si Pamant;
– variatia energiei potentiale de tip elastic a sistemului corp – resort elastic; legea conservarii energiei mecanice; impulsul punctului material;
– teorema de variatie a impulsului unui punct material; legea conservarii impulsului punctului material;
– teoremei de variatie a impulsului total al unui sistem format din doua puncte materiale;
– ciocniri perfect elastice;
– ciocniri plastice;
– legea conservarii impulsului total.

II ELEMENTE DE TERMODINAMICA SI FIZICA MOLECULARA
CONTINUTURI
1. Echilibrul termic. Temperatura
2. Modelul gazului ideal.Teoria cinetico-moleculara a gazului ideal
3. Transformari simple ale gazului ideal
4. Caldura si lucrul mecanic in termodinamica
5. Coeficientii calorici
6. Energia interna. Primul principiu al termodinamicii
7. Aplicatii ale primului principiu al termodinamicii
8. Al doilea principiu al termodinamicii
9. Motoare termice. Randamentul motoarelor termice. Ciclul Carnot.
LISTA DE TERMENI
– unitatea de masa atomica;
– masa moleculara;
– cantitatea de substanta; masa molara;
– volumul molar;
– numarul lui Avogadro;
– echilibrul termic;
– corespondenta intre valoarea numerica a temperaturii in scara Celsius si valoarea numerica a acesteia in scara Kelvin;
– formula fundamentala a t.c.m. (numai formula si semnificatia fiecareia dintre marimile care intervin);
– energia cinetica medie a moleculelor unui gaz ideal;
– viteza termica a moleculelor unui gaz ideal;
– ecuatia termica de stare a unui gaz ideal;
– ecuatia calorica de stare a gazului ideal;
procesele izoterm, izobar si izocor ale gazului ideal si legile acestora;
– reprezentari grafice ale transformarilor simple ale gazului ideal in sisteme avand parametri de stare ai gazului ideal (p,V,T) drept coordonate;
– relatiile de definitie ale capacitatii calorice, caldurii specifice, caldurii molare; primul principiu al termodinamicii;
– aplicatii ale principiul I la transformarile simple ale gazului ideal si la transformarea adiabatica;
randamentul unui motor termic;
– determinarea randamentului unor motoare termice functionand dupa cicluri simple.

III ELECTRICITATE SI MAGNETISM
CONTINUTURI
1. Electrocinetica
1.1 Curentul electric
1.2 Legea lui Ohm
1.3 Legile lui Kirchhoff pentru retele electrice
1.4 Gruparea rezistoarelor si a generatoarelor electrice
1.5 Energia si puterea electrica. Transferul optim de putere
2. Electromagnetism
2.1 Campul magnetic
2.2 Inductia campului magnetic
2.3 Forta electromagnetica
2.4 Forta electrodinamica (interactiunea magnetica a curentilor electrici stationari)
2.5 Forta Lorentz
2.6 Fluxul magnetic
2.7 Inductia electromagnetica. Legea lui Faraday
2.8 Autoinductia
LISTA DE TERMENI
1. Electrocinetica:
– curentul electric; intensitatea curentului electric;
– unitatea de masura a intensitatii curentului electric; rezistenta electrica a unui conductor liniar;
– unitatea de masura a rezistentei electrice;
– dependenta rezistivitatii electrice de temperatura; legea lui Ohm;
– elementele unei retele electrice; legile lui Kirchhoff;
– expresia matematica a legilor lui Kirchhoff precizand conventiile de semn pentru marimile implicate;
– rezistenta echivalenta la gruparea in serie / paralel a n rezistoare;
– gruparea generatoarelor de energie electrica;
– efectele curentului electric;
– legea lui Joule; puterea electrica;
2. Electromagnetism:
– campul magnetic;
– forta electromagnetica;
– inductia campului magnetic generat de curentul electric (conductor liniar, spira, solenoid);
– sensul liniilor campului magnetic produs de curentul electric (conductor liniar, spira, solenoid); unitatea de masura a inductiei campului magnetic;
– forta Lorentz;
– forta electrodinamica;
– fluxul magnetic;
– unitatea de masura a fluxului magnetic; inductia electromagnetica;
– legea inductiei electromagnetice;
– regula lui Lenz;
– t.e.m. indusa intr-un conductor liniar deplasat uniform intr-un camp magnetic;
– legea autoinductiei;
– inductanta unui solenoid.

IV OPTICA
CONTINUTURI
1. Elemente de optica geometrica si ondulatorie
1.1 Reflexia si refractia luminii
1.2 Oglinzi sferice si plane
1.3 Lentilele si asociatii de lentile
2. Elemente de optica ondulatorie
2.1 Interferenta luminii.
2.2 Difractia luminii.
2.3 Retele de difractie
LISTA DE TERMENI
1. Elemente de optica geometrica si ondulatorie:
– lungimea de unda; reflexia luminii;
– refractia luminii; legile reflexiei;
– legile refractiei;
– reflexia totala; indicele de refractie;
– unghiul limita;
– punctele conjugate;
– fasciculele paraxiale;
– dioptrul sferic/plan;
– imaginile reale/virtuale;
– sisteme de dioptri;
– oglinda sferica (concava, convexa);
– elementele caracteristice ale oglinzilor sferice;
– formulele oglinzilor sferice;
– oglinda plana;
– formulele oglinzilor plane; lentila optica;
– elementele caracteristice ale unei lentile subtiri (axe, centru optic, focare);
– convergenta unei lentile subtiri;
– formulele lentilelor subtiri;
imaginile obiectelor reale/virtuale in oglinzi si lentile subtiri.
2. Elemente de optica ondulatorie:
– principiul Huygens – Fresnel;
– fenomenul de interferenta si interferenta vizibila;
– coerenta;
– dispozitivul Young;
– conditiile de maxim si minim de interferenta in dispozitivul Young; interfranja;
– fenomenul de difractie; reteaua de difractie;
– constanta retelei de difractie;
– conditia de maxim de difractie;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *